16ο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR)

 16o ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης:
σύγχρονες προκλήσεις»

 Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Αθήνα,
  22-23 Ιουνίου 2018

 


Αντικείμενο και σκοπός

Μετά από οκτώ χρόνια οικονομικής ύφεσης έχει διαμορφωθεί ένα νέο πεδίο στην οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα στο σύγχρονο κόσμο. Σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι να χαρτογραφήσει και να αναλύσει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και να ανιχνεύσει τις σύγχρονες προκλήσεις και πολιτικές στην αστική, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Το ζήτημα αυτό αποκτά μια ιδιαίτερα βαρύτητα για την Ελλάδα όπου το πλήγμα ύφεσης ήταν πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες.

Το 16ο εθνικό συνέδριο του ελληνικού τμήματος έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής διοργάνωσης του διεθνούς συνεδρίου ‘Πόλεις και περιφέρειες σε μια Ευρώπη που αλλάζει' που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα 5-7 Ιουλίου 2017 σε συνεργασία με το Γαλλόφωνο Τμήμα της ERSA. Μετά από αυτή τη συνεργασία το συνέδριο του ελληνικού τμήματος επανέρχεται στην κανονική ετήσια διοργάνωση των εθνικών συνεδρίων. Το συνέδριο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιαστούν επιστημονικές εργασίες που άπτονται του διεπιστημονικού πεδίου της Περιφερειακής Επιστήμης.

Το συνέδριο απευθύνεται στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε στελέχη και συλλογικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, σε παραγωγικούς φορείς, καθώς επίσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές.


Τόπος και χρόνος διεξαγωγής

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Συγγρού 130, 22-23 Ιουνίου 2018, Αθήνα.

 


Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: Προγραμμα 16ου συνεδρίου Ελληνικού Τμήματος ERSA

 Τα πρακτικά του συνεδρίου είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο: Πρακτικά ERSA 2018


Θεματικοί άξονες

Ενδεικτικά πεδία της θεματολογίας του συνεδρίου είναι τα παρακάτω.

 1. Αστική μια περιφερειακή πολιτική υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης
 2. Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη
 3. Κοινωνικό κεφάλαιο και περιφερειακή ανάπτυξη
 4. Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020
 5. Προσφυγικό ζήτημα και χωρικές ανισορροπίες
 6. Γεωγραφικές διαστάσεις της οικονομικής και εισοδηματικής ανισότητας
 7. Αστικός χώρος, αγορά ακινήτων και έγγειος ιδιοκτησία
 8. Χωρικές διαστάσεις της απασχόλησης και αγοράς εργασίας
 9. Τοποκεντρικές πολιτικές: θεωρία, διεθνής εμπειρία και Ελλάδα
 10. Περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη και χώρος
 11. Στατιστικές και οικονομετρικές μέθοδοι χωρικής ανάλυσης
 12. Τοπική ανάπτυξη, αποκέντρωση, αυτοδιοίκηση και διοικητική μεταρρύθμιση

 


Υποβολή περιλήψεων και τελικών άρθρων

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγηση στο επιστημονικό συνέδριο να αποστείλουν περίληψη από 250 έως 350 λέξεις μέχρι και τις

4 Μαΐου 2018

Η αποστολή θα γίνει προς την κα Νάντια Γiάρου στο e-mail: ipa(at)panteion.gr. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2109248680.
Παρακαλούμε όπως για την υποβολή των κειμένων ακολουθήσετε τις παρακάτω προδιαγραφές:


Οι περιλήψεις και οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν σε αρχείου τύπου word, και να ακολουθούν την εξής βασική µορφοποίηση:

Γραµµατοσειρά: ArialGreek12pt

∆ιάστιχο: 1,5 γραµµές

Περιθώρια σελίδας: 2,5cm

Οι εργασίες (έκταση 4.000 - 6.000 λέξεις) θα ακολουθούν επιπρόσθετα την παρακάτω µορφοποίηση:

Οι τίτλοι των ενοτήτων σηµειώνονται µε έντονα γράµµατα(Bold).

Η  βιβλιογραφία  παρατίθεται  αλφαβητικά  στο  τέλος  του  κειµένου  (όχι υπό µορφή υποσηµειώσεων) και εξαιρείται από τον προαναφερθέντα περιορισµό στον αριθµό τωνλέξεων.


Εκδόσεις

Όλες οι περιλήψεις και τα άρθρα θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική έκδοση, ενώ επιλογή άρθρων θα συμπεριληφθεί σε ειδικό αφιέρωμα σε περιοδικά της ERSA.

 


Κόστος εγγραφής

 • Για μέλη ERSA-GR: 30€ (Με την προϋπόθεση εξόφλησης της συνδρομής του 2017, 20 €).
 • Για μη μέλη: 60 €.
 • Για φοιτητές: 10 €.

Πρόσθετες πληροφορίες