17ο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (RSAI, ERSA)

 

 17o ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Έρευνα, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη»

 Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Αθήνα,
  21-22 Ιουνίου 2019

 


Αντικείμενο και σκοπός

Μετά την οικονομική κρίση και ενόψει της προετοιμασίας της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα έχουν αναχθεί σε κεντρικά ζητήματα αναπτυξιακής πολιτικής και στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Τα τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα, οι ευρεσιτεχνίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της επιστημονικής συζήτησης και της πολιτικής πρακτικής σε πολλές χώρες. Τα ζητήματα αυτά έχουν μια ειδική σημασία για την οργάνωση του χώρου και της οικονομίας στην Ελλάδα.

Σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι να παρέχει ένα πλαίσιο διαλόγου για τη μελέτη των επιδράσεων της καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας στον μετασχηματισμό της οικονομίας, στην οργάνωση του χώρου και στην λειτουργία των πόλεων. Η έρευνα και η καινοτομία, η τεχνολογία και η ψηφιακή οικονομία, η ανταγωνιστικότητα και οι εξαγωγές  αποτελούν στοιχεία μετασχηματισμού της οικονομίας και του χώρου και στην Ελλάδα. Παράλληλα, η επιχειρηματικότητα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια της οικονομίας συνιστούν παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την δυνατότητα περιφερειακής ανάπτυξης. Τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στο επίκεντρο της επιστημονικής ανάλυσης και της πολιτικής στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου.

Το συνέδριο απευθύνεται στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε στελέχη και συλλογικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, σε παραγωγικούς φορείς, καθώς επίσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές.

Στο συνέδριο θα υπάρχει ειδική συνεδρία για θέματα Καινοτομίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελλάδος. Τέλος, θα υπάρχει επίσης ειδική συνεδρία για νέους επιστήμονες σε θέματα αστικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. 


Τόπος και χρόνος διεξαγωγής

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Συγγρού 130, 21-22 Ιουνίου 2019, Αθήνα.

 


Πρόγραμμα & Πρακτικά Συνεδρίου

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: Πρόγραμμα 17ου συνεδρίου.

Τα πρακτικά του συνεδρίου είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο: Πρακτικά ERSA 2019


Θεματικοί άξονες

Ενδεικτικά πεδία της θεματολογίας του συνεδρίου είναι τα παρακάτω.

  1. Καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη
  2. Τεχνολογία και αστική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη
  3. Ψηφιακή οικονομία και μετασχηματισμός του χώρου
  4. Ανταγωνιστικότητα, εξαγωγές και περιφερειακή ανάπτυξη
  5. Έξυπνες πόλεις και οικονομία του διαμοιρασμού
  6. Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση την ψηφιακή εποχή
  7. Αειφόρος ανάπτυξη και χώρος

Σημειώνεται ότι στο συνέδριο μπορούν να παρουσιαστούν εισηγήσεις που εμπίπτουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία που άπτονται της Περιφερειακής Επιστήμης όπως Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική Συνοχής,  Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Θεματική Χαρτογραφία, Αστικός Χώρος και Αγορά Ακινήτων κ.α. Το συνέδριο μπορεί να εξετάσει επίσης αιτήματα για διοργάνωση ειδικών συνεδριών που θα υποβληθούν από τα μέλη του ελληνικού τμήματος της ERSA.   


Υποβολή περιλήψεων και τελικών άρθρων

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγηση στο επιστημονικό συνέδριο να αποστείλουν περίληψη από 150-200 λέξεων μέχρι και τις 31 Μαΐου 2019. Η αποστολή θα γίνει προς την κα Ελένη Κωστοπούλου στο e-mail: ipa(AT)panteion.gr. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 210-9248680. Οι απαντήσεις για την αποδοχή των περιλήψεων θα σταλούν μέχρι τις 3 Ιουνίου 2019. Τα κείμενα των εισηγήσεων, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην ψηφιακή έκδοση των πρακτικών, θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019.


Οι περιλήψεις και οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν σε αρχείου τύπου word, και να ακολουθούν την εξής βασική µορφοποίηση:

Γραµµατοσειρά: ArialGreek12pt

∆ιάστιχο: 1,5 γραµµές

Περιθώρια σελίδας: 2,5cm

Οι εργασίες (έκταση 4.000 - 6.000 λέξεις) θα ακολουθούν επιπρόσθετα την παρακάτω µορφοποίηση:

Οι τίτλοι των ενοτήτων σηµειώνονται µε έντονα γράµµατα(Bold).

Η  βιβλιογραφία  παρατίθεται  αλφαβητικά  στο  τέλος  του  κειµένου  (όχι υπό µορφή υποσηµειώσεων) και εξαιρείται από τον προαναφερθέντα περιορισµό στον αριθµό των λέξεων.


Εκδόσεις

Όλες οι περιλήψεις και τα άρθρα θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική έκδοση, ενώ επιλογή άρθρων θα συμπεριληφθεί σε ειδικό αφιέρωμα σε περιοδικά της ERSA.


Eγγραφή

Για μέλη ERSA-GR: 30€ (Με την προϋπόθεση εξόφλησης της συνδρομής του 2019, 20 €).

Κόστος εγγραφής για μη μέλη: 60 €. Κόστος εγγραφής για φοιτητές: 10 €.

Πρόσθετες πληροφορίες