Κανονισμοί

 

Οι Κανονισμοί του Σωματείου προκύπτουν από το Καταστατικό, που ψηφίστηκε και ισχύει από την 15η Σεπτεμβρίου 1983.

  • «Το Σωματείον θα λειτουργεί ως μία Επιστημονική Οργάνωσις, μη κερδοσκοπική χωρίς οιασδήποτε μορφής πολιτικήν επιδίωξιν. Δεν θα μετέχει εις δραστηριότητας δια των οποίων σκοπείται η διεξαγωγή προπαγάνδας και δεν θα αναμιγνύεται εις πολιτικούς αγώνας υπέρ οιασδήποτε μερίδος ή υποψηφιότητος δια την κατάληψιν δημοσίου αξιώματος», (άρθρο 2).
  • «Μέλη του Σωματείου γίνονται πρόσωπα επιδεικνύοντα ώριμον και σοβαρόν ενδιαφέρον δια τον κλάδον της Περιφερειακής Επιστήμης. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται εις α)   Επίτιμα,  β)   Αντεπιστέλλοντα, γ)  Τακτικά,  δ)  Έκτακτα  και   ε)  Δόκιμα.» , (άρθρο 3).
  • «Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται και υποχρεούνται εις έμπρακτον ενίσχυσιν των σκοπών αυτού, μετέχοντα των εκδηλώσεών του και παρακολουθούντα την ζωήν και την δράσιν αυτού», (άρθρο 4).
  • «Τα τακτικά, έκτακτα και δόκιμα μέλη υποχρεούνται εις την καταβολήν  δικαιώματος εγγραφής, ετησίας συνδρομής και εκτάκτων ειδικών εισφορών κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστοτε οριζόμενα», (άρθρο 4, παρ. 7).

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες