Συνδρομές - Νέα Μέλη

 

Η εγγραφή νέων μελών στο Ελληνικό Τμήμα της ERSA προϋποθέτει τη συμπλήρωση σε ηλεκτρονική μορφή της Αίτησης Εγγραφής Μέλους και την αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipa(AT)panteion.gr

Η ετήσια συνδρομή των μελών του ελληνικού τμήματος της ERSA ειδικά για το έτος 2013 έχει οριστεί στα 20 ευρώ. Η εγγραφή στο ελληνικό τμήμα εξασφαλίζει ταυτόχρονη εγγραφή στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA και RSAI). Τα πλεονεκτήματα που απoκομίζουν τα μέλη του ελληνικού τμήματος από την εγγραφή τους είναι δωρεάν συνδρομή στα επιστημονικά περιοδικά ‘Papers in Regional Science’ και ‘Regional Science: policy and practice’, ενημέρωση από το Newsletter της ERSA και μειωμένο κόστος συμμετοχής στα συνέδρια της RSAI και ERSA καθώς και στα συνέδρια του ελληνικού τμήματος.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες